*

bus bridge

A device that connects two similar or dissimilar busses together, such as two VMEbuses or a VMEbus and a Futurebus. This is not the same as a communications bridge, which connects networks together. See bridge.

bus bridge
Một thiết bị nối hai hay nhiều bú giống nhau hay khác nhau, chẳng hạn như hai VMEbus hay một VMEbus và một Futurebus. Thiết bị này không giống nhu một cầu nối truyền thông vốn nối kết các mạng lại với nhau. Xem bridge.


Published:

PAGE TOP ↑