*

bus mouse

A mouse that plugs into an expansion board instead of the serial port. This type of mouse was somewhat popular in the 1980s. Its connector looks a like a PS/2 connector, but the pin configurations are different and not compatible.

bus mouse
Một thiết bị chuột cắm vào một bảng mở rộng thay vì cổng nối tiếp. Loại thiết bị chuột này đã được sử dụng rộng rãi ở một mức độ nào đó vào thập niên 1980. Bộ nối kết của nó trông giống như một bộ nối kết PS/2, nhưng các cấu hình pin khác nhau và không tương thích.


Published:

PAGE TOP ↑