*

bus network

In local area networks, a decentralized net-work in which a single connecting line, the bus, is shared by a number of nodes, including workstations, shared peripherals, and file servers. In a bus network, a workstation sends a message to all other workstations. Each node in the network, how-ever, has a unique address, and its reception circuitry constantly monitors the bus to determine whether a message is being sent to the node. A message sent to the Laser Printer node, for example, is ignored by the other nodes in the network.

mạng bus
Trong các mạng cục bộ, đây là loại nối mạng phân quyền (dùng với Aple Talk và Ethernet chẳng hạn), trong đó một đường nối đơn (bus) lúc nào cũng được tham gia chung bởi một số các nút, bao gồm các trạm công tác, các thiết bị ngoại vi dùng chung, và các máy chủ dịch vụ tập tin. Trong mạng bus, một trạm công tác sẽ gởi thông báo cho tất cả các trạm công tác khác. Mỗi nút trong mạng có một địa chỉ riêng, và mạch tiếp nhận của nó sẽ theo dõi bus để biết khi náo có thông báo gởi cho mình, đồng thời bỏ qua mọi thông báo khác.


Published:

PAGE TOP ↑