*

bus

A common pathway, or channel, between multiple devices. The computer’s internal bus is known as the local bus, or processor bus. It provides a parallel data transfer path between the CPU and main memory and to the peripheral buses. A 16-bit bus transfers two bytes at a time over 16 wires; a 32-bit bus uses 32 wires, etc. The bus is comprised of two parts: the address bus and the data bus. Addresses are sent over the address bus to signal a memory location, and the data is transferred over the data bus to that location. Various buses have been used in the PC, including the ISA, EISA, Micro Channel, VL-bus and PCI bus. Examples of other peripheral buses are NuBus, TURBOchannel, VMEbus, MULTIBUS and STD bus. Another type of bus is a network bus. For example, some Ethernets use a serial bus. For example, some Ethernets use a serial bus, which is a common cable connecting all stations. A data packet, which contains the address of the destination station, is broadcast to all nodes at the same time, and the recipient computer responds by accepting it. Data is transmitted serially (one bit after the other) over the cable.

bus
Một đường dẫn chung hoặc một kênh giữa nhiều thiết bị. Bus bên trong của máy tính còn được gọi là bú cục bộ hoặc bus xử lý. Nó cung cấp một đường dẫn truyền dữ liệu song song giữa CPU và bộ nhớ chính và đến các bus trong thiết bị ngoại vi. Một bus 16-bit thì truyền hai byte cùng một lúc trên 16 dây.; một bú 32 bit thì sử dụng 32 dây, …. Bus bao gồm hai phần, bú địa chỉ và bú dữ liệu. Các địa chỉ được gởi trên bú địa chỉ để tạo tín hiệu cho một vị trí bộ nhớ và dữ liệu được truyền trên bus dữ lirju đến vị trí đó. Các bus khác nhau được dùng trong máy tính bao gồm ISA, EISA, Micro Channel, VL-bus và PCI bus. Các ví dụ về thiết bị các bus ngoại vi là NuBus, TURBOchannel, VMEbus, MULTIBUS và STD bus. Một kiểu bus khác là bus mạng. Ví dụ, một vài Internet sử dụng một bus nối tiếp, nó là một cáp chung nối kết tất cả các trạm. Gói dữ liệu có chứa địa chỉ trạm đích, được truyền đến tất cả các nút cùng một lúc, và máy tính nhận đáp ứng bằng cách chấp nhận nó. Dữ liệu được truyền dưới hình thức nối tiếp (lần lượt từng bit) trên cáp.


Published:

PAGE TOP ↑