*

business analyst

An individual who analyzes the operations of a department or functional unit with the purpose of developing a general systems solution to the program that may or may not require automation. The business analyst can provide insights into an operation for an information systems analyst.

business analyst
Một cá nhân phân tích các hoạt đọng của một phòng ban hay đơn vị chức năng với mục đích triển khai một giải pháp chung của hệ thống đòi với sự cố vốn có thể hoặc không thể đòi hỏi sự tự động hóa. Nhà phân tích doanh nghiệp có thể cung cấp sự hiểu biết sâu sắc về một hoạt động cho một nhà phân tích các hệ thống thông tin.


Published:

PAGE TOP ↑