*

business graphics

Numeric data represented in graphic form. While line graphs, bar charts and pie charts are the common forms of business graphics, there are many others. People think in pictures. By transforming numerical data into graphic form, patterns of business activity can be recognized more easily.

business graphics
Dữ liệu số được biểu diễn theo dạng đồ thị. Trong khi các đồ thị dạng đường thẳng, các biểu đồ dạng hình thanh và biểu đồ dạng hình bánh là các dạng đồ thị kinh doanh thông thường. còn có nhiều loại đồ thị khác. Bằng cách chuyển đổi dữ liệu số thành dạng đồ thị, các mô hình hoạt đông kinh doanh có thể được nhận biết một cách dễ dàng hơn.


Published:

PAGE TOP ↑