*

business machine

Any office machine, such as a typewriter or calculator, that is used in clerical and accounting functions. The term has traditionally excluded computers and terminals.

business machine
Bất kỳ máy văn phòng, chẳng hạn như một máy đánh chữ hay máy tính, máy này được dùng trong các chức năng thư ký và kế toán. Trước đây thuật ngữ này đã loại trừ các máy tính và thiết bị đầu cuối.


Published:

PAGE TOP ↑