*

BusinessObjects

A query, reporting and analysis tool from Business Objects that runs under all versions of Windows and various UNIX clients. It is the leading decision support tool in the business market, providing access to a wide variety of database, including Oracle, INFORMIX and DB2. As data is extracted from the database, it is stored as multidimensional OLAP cubes that can be easily sliced and diced into different views.

BusinessObjects
Một công cụ vấn tin, báo cáo và phân tích từ chương trình Business Object chay trên tất cả các phiên bản của Windows và các UNIX client khác nhau. Nó là công cụ hỗ trợ quyết định hàng đầu trong thị trường kinh doanh, cung cấp vào phạm vi rộng lớn các cơ sở dữ liệu bao gồm Oracle, INFORMIX và DB2. Khi dữ liệu được trích xuất từ cơ sở dữ liệu, thì nó được lưu trữ dưới dạng các OLAP cubes đa thứ nguyên và có thể dễ dàng được tạo lát mỏng và được đưa vào thành nhiều khung xem khác nhau.


Published:

PAGE TOP ↑