*

button

(1) A knob, such as on a printer or a mouse, which is pushed with the finger to activate a function.

(2) A simulated button on screen that is “pushed” by clicking it with the mouse.

button
(1) Một núm, chẳng hạn như trên một máy in hoặc thiết bị chuột, núm này được ấn bằng ngón tay để kích hoạt một chức năng.

(2) Một nút được mô phỏng trên màn hình, nút này được ấn bằng cách nhấp nó bằng chuột.


Published:

PAGE TOP ↑