*

bypass

In communications, to avoid the local telephone company by using satellites and microwave systems.

bypass
Trong truyền thông, để tránh công ty điện thoại địa phương bằng cách sử dụng các vệ tinh à các hệ thống viba.


Published:

PAGE TOP ↑