*

byte-oriented protocol

A communications protocol that uses control codes made up pf full bytes. The bisynchronous protocols used by IBM and other vendors are examples. Contrast with bit-oriented protocol. byte-oriented protocol Một giao thức truyền thông sử dụng các mã điều khiển được tạo từ đầy đủ các byte. Các giao thức được sử dụng bởi IBM và các nhà cung cấp khác là những ví dụ. Trái với bit-oriented protocol.


Published:

PAGE TOP ↑