*

byte

The common unit of computer storage from micro to mainframe. It is made up of eight binary digits (bits). A ninth bit may be added in the circuity as a parity bit for error checking. A byte holds the equivalent of a single character, such as the letter A, a dollar sign or decimal point. For numbers, a byte can hold a single decimal digit (0 to 9), two numeric digits (packed decimal) or a number from 0 to 255 (binary numbers).

byte
Thiết bị lưu trữ máy tính thông thường từ micro dền mainframe. Nó được hình thành từ 8 chữ số thập phân (các bit). Một bit thứ 9 có thể được bổ sung trong sơ đồ mạch dưới dạng một bit chẵn lẻ để kiểm tra lỗi. Một byte chứa phần tương đương của một ký hiệu dollar hay dấu thập phân. Đối với các số, một byte có thể chứa một chữ sô thập phân đơn (0 đến 9), hai chữ số hay một số từ 0 đến 255 (các số nhị phân).


Published:

PAGE TOP ↑