*

C:

A designation for the primary hard disk in a PC.

C:
Sự chỉ định đĩa cứng chính cho một máy tính.


Published:

PAGE TOP ↑