*

C++

An objectoriented version of C created by Bjarne Stroustrup. C++has become popular because it combines traditional C programming with OOP capability. Smalltalk and other original OOP languages did not provide the familiar structures of conventional language such as C and Pascal. See Borland C++ and Visual C++.

C++
Một phiên bản C định hương đối tướng đối tượng được tạo ra bởi Bjarne Stroustrup. C++ trở nên thông dụng bởi vì nó kết hợp sự lập trình C trước đây với tính năng OOP. Ngôn ngữ Smalltalk và các ngôn ngữ OOP ban đầu khác không cung cấp các cấu trúc quen thuộc của các ngôn ngữ thông thường chẳng hạn như C và Pascal. Xem Borland C++Visual C++.


Published:

PAGE TOP ↑