*

C

A highlevel programming language that is widely used. Originally developed at Bell Labs, C and C++, the objectoriented version of C, are used for most commercial software as well as many internal applications. There are C and C++ compilers for every major hardware platform. C is written as a series of functions that call each other for processing. In fact, the body of every C program is a function named “main.” Functions are very flexible, allowing programmers to choose from the standard library that comes with the compiler, to use third party functions from other C suppliers, or to develop their own. The following C example converts fahrenheit to centigrade:

C
Một ngôn ngữ lập trình cấp cao được sử dụng rộng rãi. Ban đầu được phát triển tại Bell Labs, C và C++, phiên bản C định hướng dối tượng, được sử dụng cho hầu hết phần mềm thương mại cũng như nhiều trình ứng dụng bên trong. Có các độ biên dịch C và C++ dành cho mọi ngành phần cứng chính. C được viết dưới dạng một chuỗi hàm vốn gọi nhau để xử lý. Thực tế, phần cứng của mỗi chương trình chọn từ thư viện chuẩn đi kèm với bộ biên dịch, để sử dụng các hàm thuộc nhóm thứ ba từ các nhà cung cấp C mình. Ví dụ C sau đây chuyển đổi độ F thành độ C:


Published:

PAGE TOP ↑