*

CAB file(CABinet file)

A file format from Microsoft used to hold compressed files on its distribution disks. The Windows 95 Extract program is run at the command line to decompress the files.

CAB file(CABinet file)
Một dạng file từ Microsoft sử dụng để chứa các file nesntreen các đĩa phân phối của nó. Chương trinh Windows 95 Extract được chạy tại dòng lệnh để giải nén các file.


Published:

PAGE TOP ↑