*

cable categories

The following categories are based on their transmission capacity. The majority of new wiring installations use Category 5 UTP wire in order to be able to run or upgrade to the faster network technologies that will require it. Categories 1 though 5 are based on the EIA/TIA568 standard.

cable categories
Các loại sau đây dựa vào dung lượng truyền của chúng. Phần lớn cáp cần cài đặt nối dây điện mới sử dụng dây Category 5 UTP để có thể chạy hoặc nâng cấp lên thành các công nghệ mạng nhanh hơn vốn sẽ đòi nó. Các loại từ 1 đến 5 được dựa vào tiêu chuẩn EIA/TIA568.


Published:

PAGE TOP ↑