*

CAClipper

An application development system from Computer Associates. Originally a dBASE computer, it has become a complete standalone developed by Nantucket Corporation.

CAClipper
Một hệ thống phát triển trình ứng dụng từ Computer Associates. Ban đầu là một bộ biên dịch dBASE, nó đã biến thành một môi trường phát triển độc lập hoàn chỉnh với nhiều tính năng riêng biệt. Clipper ban đầu được chuyển đổi sang Nantucker Corporation.


Published:

PAGE TOP ↑