*

CA(Computer Associates International, Inc., Islandia, NY, www.cai.com)

The world’s largest diversified software vendor offering more than 500 applications from micro to mainframe. Founded in 1976 by Charles Wang and three associates, its first product was an IBM mainframe utility.

CA(Computer Associates International, Inc., Islandia, NY, www.cai.com)
Nhà cung cấp phần mềm đa dạng lớn nhất thế giới cung cấp phần mềm đa dạng lớn nhất thế giới cung cấp hơn 500 trình ứng dụng từ micro đến mainframe (máy chủ). Được thành lập vào năm 1976 bởi Charles Wang và ba đồng sự, sản phẩm đầu tiên của công ty này là một trình tiện ích máy chủ IBM.


Published:

PAGE TOP ↑