*

CADAM

A full featured IBM mainframe CAD application, which includes 3D capability, solid modeling and numerical control. Originally developed by Lockheed for internal use, it was distributed by IBM starting in the late 1970s. In 1989, IBMpurchased the Lockheed subsidiary, CADAM, Inc.

CADAM
Một trình ứng dụng CAD máy chủ IBM đa năng, trình ứng dụng này bao hàm tính năng điều khiển số. Ban đầu được phát triển bởi Lockheed để sử dụng bên ngoài, nó được phân phối bởi IBM bắt đầu vào cuối thập niên 1970. Trong năm 1989, IBM đã mua chi nhánh Lockheed, công ty CADAM.


Published:

PAGE TOP ↑