*

CAD/CAM(Computer Aided Design/Computer-Aided Manufacturing)

The integration of CAD and CAM. Products designed by CAD are direct input into the CAM system. For example, a device is designed and its electronic image is translated into a numerical control programming language, which generates the instructions for the machine that makes it.

CAD/CAM(Computer Aided Design/Computer-Aided Manufacturing)
Sự kết hợp giữa CAD và CAM. Các sản phẩm do các thiết kế là dữ liệu nhập trực tiếp vào hệ thống CAM. Ví dụ, một thiết bị được thiết kế và ảnh điện tử của nó được chuyển thành một ngôn ngữ lập trình điều khiển bằng số, ngôn ngữ này tạo các lệnh cho máy vốn tạo ra nó.


Published:

PAGE TOP ↑