*

CADKEY

An integrated 2D drafting and 3D design system for Windows from Baystate Technologies, Marlborough, MA. It offers a total design solution with solids ceation and builtin DXF and IGES translators. Over 200 manufacturing systems link to CADKEY through its CADL programming language.

CADKEY
Một hệ thống phác thảo 2D và thiết kế 3D được kết nhập dành cho Windows từ Baystate Tchnologies, Marlborough, MA. Nó cung cấp một giải pháp tổng thể về thiết kế với tính năng tạo các mô hình cố thể và các bộ biên dịch DXF và IGES đã cài sẵn. Hơn 200 hệ thống chế tạo liên kết với CADKEY thông qua ngôn ngữ lập trình CADL.


Published:

PAGE TOP ↑