*

CAEasytrieve

An application development system for IBM mainframes, DOS and OS/2 from Computer Associates. It includes 4GL query and reporting capabilities and can access many IBM mainframe and PC database formats. Easytrieve was originally developed by Pansophic Systems.

CAEasytrieve
Một hệ thống phát triển trình ứng dụng dành cho các máy chủ IBM, DOS và OS/2 từ Computer Associates. Nó bao hàm các tính năng báo cáo và vấn tin 4GL và có thể truy cập nhiều máy chữ IBM và các dạng cơ sở dữ liệu PC. Ban đầu easytrieve được phát triển bởi Paansophic System.


Published:

PAGE TOP ↑