*

CAI

(1)(Computer Assisted Instruction) The use of instructional programs to perform instructional tasks, such as drill and practice, tutorials, and tests. Unlike human teachers, a All program doesn’t get bored or frustrated with a slow student and is blind to distinctions of gender and race. Ideally, CAI could use sound, graphics, and onscreen rewards to engage a student in learning with huge payoffs. In practice, however, a great deal of CAI software is badly designed the software is stilted and boring and emphasizes drill and practice, often in a way that suggests remedial instruction. With standard programming techniques, creating quality instructional software is a big job, which accounts for the scarcity of high quality CAI software. With the advent of multimedia, however, CAI may be entering a new era. Standard computer configurations, such as a character based PC equipped with a printer, reduce the appeal of CAI programs; they are visually drab and lack information density. Multimedia machines equipped with compact disks, video, and sound, however, may function to open new worlds to students by placing immense reservoirs of knowledge and experience in every classroom. Authoring languages, such as Hyper Talk, make developing high quality instructional software much easier. By using techniques that enable interactive exploration of a subject, multimedia promises to engage learners in a kind of creative exploration not possible with standard computer configurations. See authoring language, HyperTalk, and multimedia.

(2) See CA.

CAI
(1)(dạy học có tính máy trợ giúp) Sử dụng chương trình máy tính để thực hiện các nhiệm vụ dãy học, như huấn luyện, thực hành trợ giảng và sát hạch. Khác với giáo viên, chương trình CAI không gây buồn bán CAI sử dụng âm thanh, hình ảnh, và các khen thưởng trên màn hình để động viên học sinh trong học tập với những hình thức thưởng phạt kịp thời có giá trị lớn. Tuy nhiên trong thực tế có nhiều phần mềm CAI biên soạn không tốt: các phần mềm đơn điệu, buồn chán, quá nặng nề về huấn luyện và thực hành, thường chỉ theo phương pháp đưa ra các chỉ đẫn để sửa sai. Tuy nhiêu, với ưu thế của đa phương tiện, CAI sẽ bước vào một thời kỳ mới. Máy tính đa phương tiện được trang bị đĩa compact, video, và âm thanh hifi, có thể mở ra các thế giới mới cho học sinh bằng cách đặt một kho dự trữ bao la về các kiến thức và thực nghiệm trong mọi lớp học. Các ngôn ngữ qui tắc, như Hyper Talk chẳng hạn, sẽ cho phép xây dựng những phần mềm day học chất lượng cao một cách de dàng. Xem authoring language, Hyper Talk, và multimedia.

(2) Xem CA.


Published:

PAGE TOP ↑