*

Cairo

A Microsoft code name for a future operating system. The term was later used only to refer to specific features, some of which are expected in Windows NT 5.0.

Cairo
Một tên mã Microsoft dành cho một hệ điều hành trong tương lai. Sau đó thuật ngữ này chỉ được sử dụng để ám chỉ các đặc tính riêng biệt, một số đặc tính được mong muốn hiện hữu trong Windows NT 5.0.


Published:

PAGE TOP ↑