*

calcilated field

A numeric or date field that derives its data from the calculation of other fields. Data is not entered into a calculated field by the user.

calcilated field
Một trường số hay trường ngày tháng dẫn xuất dữ liệu từ phép tính của các trường khác. Dữ liệu không được nhập vào một trường tính toán bởi người dùng.


Published:

PAGE TOP ↑