*

CALibrarian

A version control system for IBM mainframes from Computer Associates. Librarian’s master files can be simultaneously accessed on shared disks by different operating systems. Librarian was originally developed by ADR, Inc.

CALibrarian
Một hệ thống điều khiển phần mềm cho các máy chủ DBMS từ Computer Associates. Các file chính của Librarian có thể được truy cập cùng một lúc trên các đĩa dùng chung bởi các hệ điều hành khác nhau. Ban đầu Librarian được phát triển bởi công ty ADR.


Published:

PAGE TOP ↑