*

call by reference

In programming, a call to a subroutine that passes addresses of the parameters used in the subroutine.

call by reference
Trong lập trình, một lệnh gọi đến một thường trình con vốn truyền các địa chỉ của những tham số được dụng trong thường trình con.


Published:

PAGE TOP ↑