*

call by value

In programming, a call to a subroutine that passes the actual data of the parameters used in the subroutine.

call by value
Trong lập trình, một lệnh gọi đến một thường trình con vốn truyền đữ liệu thật sự của các tham số được sử dụng trong thường trình con.


Published:

PAGE TOP ↑