*

call control

Also called call processing, it is the controlling of telephone and PBX functions. It includes connecting, disconnecting and transferring the call, but it does not affect the content of the call. Contrast with media control.

call control
Còn được gọi là sự xử lý lệnh gọi, nó là sự điều khiển của các chức năng PBX và điện thoại. Nó bao hàm việc nối kết, hủy nối kết và truyền lênh gọi, nhưng nó không ảnh hưởng đến nội dung của lênh gọi. Trái với media control.


Published:

PAGE TOP ↑