*

call distributor

A PBX feature that routes incoming calls to the next available agent or operator.

call distributor
Một dậc tính PBX vồn truyền các cuộc gọi đến tác nhân hay người điều khiển kề tiếp.


Published:

PAGE TOP ↑