*

called routine

In programming, a program subroutine that performs a task and is accessed by a call pr branch instruction in the program.

called routine
Trong lập trình, một thường trình con từ chương trình thực hiện một tác vụ và được truy cập bởi một lệnh gọi hay chỉ thị phân nhánh trong chương trình.


Published:

PAGE TOP ↑