*

calling program

In programming, a program that initiates a call to another program.

calling program
Trong lập trình, một chương trình con khởi tạo một lệnh gọi dến một chương trình khác.


Published:

PAGE TOP ↑