*

calling routine

In programming, a program subroutine that initiates a call to another program routine.

calling routine
Trong lập trình, một thường trình con khởi tạo một lệnh gọi dến một thường trình khác.


Published:

PAGE TOP ↑