*

CAM

(1)(Computer-Aided Manufacturing) The automation of manufacturing systems and techniques, including numerical control, process control, robotics and materials requirements planning(MRP). See CAD/CAM.

(2)(Common Access Method) An ANSI standard for SCSI host adapters that supports simultaneous operations on multiple SCSI devices (multitasking I/O). This standard, traditionally unsupported un the PC world, is gradually being implemented in the PC’s ROM BIOS under interrupt 4F. See SCSI.

CAM
(1)(Computer Aided Manufacturing) Sự tự động hóa các kỹ thuật và các hệ thống chế tạo, kể cả điều khiển bằng số, điều khiển tiến trình, khoa học về người máy và việc lập kế hoạch các yêu cầu vật liệu (MRP). Xem CAD/CAM.

(2)(Common Access Method) Một tiêu chuẩn ANSI dành cho các bộ điều hợp chủ SCSI vốn hỗ trợ các hoạt động đồng thời cho nhiều thiết bị SCSI (I/O đa nhiệm). Trước đây tiêu chuẩn này không được hỗ trợ trong thế giới máy tính, dần dần được thực thi trong ROM BIOS của máy tính bên dưới interrup 4F. Xem SCSI.


Published:

PAGE TOP ↑