*

cancel button

In the industrystandard and graphical user interfaces, a pushbutton in a dialog box that you can activate to cancel a command and return to the active document. With most programs, you can press Esc to activate the Cancel button. See pushbutton.

nút hủy bỏ
Một khả năng tự chọn trong hộp hội thoại của giao diện người máy dùng đồ họa, mà bạn có thể sử dụng để hủy bỏ một lệnh và quay về với tài liệu đang hoạt động. Tương đương với việc ấn phím ESC. Xem pushbutton.


Published:

PAGE TOP ↑