*

canned program

A software package that provides a fixed solution to a problem. Canned business applications should be analyzed carefully as they usually cannot be changed much, if at all.

canned program
Một bộ chương trình phần mêm cung cấp một giải pháp cố định cho một sự cố. Các trình ứng dụng kinh doanh trọn gói sẽ được phân tích cẩn thận vì chúng thường không được thay đổi nhiều, nếu có.


Published:

PAGE TOP ↑