*

canonical form

In mathematics and computer programming, an expression that conforms to established principles that are learned only through practice, apprenticeship, and interaction with experts. It is possible to write a programming expression that is entirely correct but not in canonical form, thus preventing social acceptance into learned mathematical and computer science societies. However, most people are concerned with getting the right answer.

dạng thức hợp qui
Trong toán học và lập trình máy tính, đây là một cách biểu diễn phù hợp với nguyên lý chỉ rút ra từ thực nghiệm, từ sự học hỏi và trao đổi với các chuyên gia. Người ta có thể viết ra một biểu thức lập trình đúng hoàn toàn, nhưng không theo dạng thức hợp qui, do đó không thể được chấp nhận rộng rãi trong các giới toán học và khoa học máy tính. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều quan tâm đến việc rút ra cho được đáp số đúng, theo dạng thức náo.


Published:

PAGE TOP ↑