*

CAOpenIngres

A relational database management system (DBMS) from Computer Associates that runs on Windows NT, OS/2, VAXs and most UNIX platforms. CAOpenIngres is sn enhanced version of Ingres, one of the first heavyweight DBMSs and noted for its advanced features. For example, Ingres was the first major DBMS to include triggers and stored procedures.

CAOpenIngres
Một hệ thống quản lý co sở dữ liệu quan hệ (DBMS) từ Computer Associates chạy trên Windows NT, OS/2, VAXs và hầu hết các nền UNIX. CAOpenIngres là một phiên bản cải tiến của Ingres, một trong những hệ thống DBMSs lớn đầu tiên và có tiến vì các tính năng cao cấp của nó. Ví dụ, Ingres là DBMS chính đầu tiên để bao hàm các triggervaf các thủ tục lưu trữ.


Published:

PAGE TOP ↑