*

CAPanvalet

A version control system for IBM mainframes from Computer Associates that keeps track of source code, JCL and object modules. Panvalet was originally developed by Panasophic Systems. CA PAN/LCM is a similar product for PCs, which also provides interfaces to mainframe systems, such as CAPanvalet and CALibrarian.

CAPanvalet
Một hệ thống điều khiển phiên bản dành cho các máy chủ IBM từ Computer Associates vốn theo dõi mã nguồn , JCI và các module đối tượng. Ban đầu Panvalet được phát triển bởi Pansophic System. CAPAN/LCM là một sản phẩm tương tự dành cho các máy tính, vốn cũng cung cấp các giao diện cho các hệ thống máy chủ chẳng hạn như CAPanvalet và CA Librarian.


Published:

PAGE TOP ↑