*

Caps Lock key

A toggle key that locks the keyboard so that you can enter uppercase letters without pressing the Shift key. Some keyboards have a light that illuminates when you toggle the keyboard into uppercase mode. If the keyboard has no light, you must look at what you are typing before you know which mode you have selected. Some programs display a message, such as CAPS LOCK, when you are in uppercase mode. Unlike the Caps Lock key of a typewriter, the keyboard’s Caps Lock key of a typewriter, the keyboard’s Caps Lock key has no effect on the Caps Lock key has no effect on the number and punctuation keys.

Caps Lock key
Phím ấn hai vị trí dùng để khóa cố định bàn phím, sao cho mọi chũ cái được đánh vào đều là chữ hoa mà không cần nhấn phím Shift. Khi đang ở chế độ chũ hoa, hầu hết các bàn phím đều có một đèn báo sáng; có nhiều chương trình cũng hiện thông báo như CAPS LOCK hoặc CAPS. Phím Caps Lock không có tác dụng đối với các phím con số và các phím dấu.


Published:

PAGE TOP ↑