*

caption

In desktop publishing, a descriptive phrase that identifies a figure, such as a photograph, illustration, or graph.

đoạn chú thích
Sao chép toàn bộ hay một phần hình ảnh trên màn hình và chuyển chúng thành dạng thức tập tin đồ họa để chèn vào một tài liệu hoặc cất lại trong đĩa.


Published:

PAGE TOP ↑