*

capture buffer

A reserved memory area for holding an incoming transmission.

capture buffer
Một vùng bộ nhớ dự trữ để chứa thông tin được truyền đến.


Published:

PAGE TOP ↑