*

capture

To write to a disk file a graphic image corresponding to the current screen display.

bắt giữ lại
Sao chép toàn bộ hay một phần hình ảnh trên màn hình và chuyển chúng thành dạng thức tập tin đồ họa để chén vào một tài liệu hoặc cất lại trong đĩa.


Published:

PAGE TOP ↑