*

CARAMIS

A fourth generation retrieval language for IBM mainframes and PCs from Computer Associates. Originally developed by Mathematica, RAMIS was later acquired by Martin Marietta Data Systems, On Line Software, then CA in 1991. The earliest version of RAMIS was one of the first database packages with a nonprocedural language for IBM mainframes.

CARAMIS
Một ngôn ngữ truy tìm thế hệ thứ tư dành cho các máy chủ IBM và các máy tính từ Computer Associates. Ban đầu được phát triển bởi Mathematica, RAMIS sau đó được thu nhận bởi Martin Marietta Data Systems, Online Software, sau đó là CA vào năm 1991. Phiên bản sớm nhất của RAMIS là một trong những khối chương trình cơ sở dữ liệu đầu tiên với một ngôn ngữ không phải thủ tục dành cho các máy chủ IBM.


Published:

PAGE TOP ↑