*

card punch

(1)An early peripheral device that punches holes into cards at 100 to 300 cards per minute.

(2)Same as keypunch machine.

card punch
(1) Một thiết bị ngoại vi ban đầu đục các lỗ với 100 đến 300 card trong mỗi phút.

(2) Tương tự như keypunch machine.


Published:

PAGE TOP ↑