*

CARealizer

A Windows development software from Computer Associates that uses a structured superset of BASIC, has its own forms design utilities and includes a runtime module. Realizer was originally developed by Within Technologies.

CARealizer
Một phần mềm phát triển Windows từ Computer Associates sử dụng một tập hợp cao cấp được tạo cấu trúc của BASIC, có các trình tiện ích thiết kế form riêng của nó và bao hàm một module trong thời gian chạy. Ban đầu Realizer được phát triển bởi Within Technologies.


Published:

PAGE TOP ↑