*

carriage

A printer or typewriter mechanism that holds the platen and controls paper feeding and movement.

carriage
Một cơ cấu máy in hay máy đánh chữ có chứa trục máy chữ và điều khiển sự di chuyển và nạp giấy.


Published:

PAGE TOP ↑