*

carrier detect

A signal that indicates a connection has been made by sensing a carrier frequency on the line. See RS232 and modem.

carrier detect
Một tín hiệu cho biết một nối kết đã được thực hiện bằng cách cảm nhận một tần số sóng mang trên đường dây. Xem RS232 modem.


Published:

PAGE TOP ↑