*

carrier sense multiple access with collision detection(CSMA/CD)

In local area networks, a widely used method for controlling a computer’s access to the communication channel. With CSMA/CD, each component of the network (called a node) has an equal right to access the communication channel. If two computers try to access the network at the same time (an unlikely occurrence), the network uses a random number to decide which computer gets use the network. This channel access method works well with relatively small to mediumsized networks (two or three dozen nodes). This method is used by the two most popular network architectures. EtherNet and AppleTalk. Note that when you have many workstations and network traffic volume id high, many data collisions occur. The entire system can become overloaded and lock up, with each station behaving as if it were trying to access the system and failing because the system is in use. Large networks, there fore, use alternative channel access methods, such as polling and token passing. See AppleTalk, EtherNet, local area network (LAN), node polling, and token passing.

tổ chức nhập nhiều mối bằng cảm nhận sóng mang có dò xung đột
Trong các mạng cục bộ, đây là một phương pháp được dùng phổ biến để điều khiển sụ thâm nhập của máy tính vào kênh truyền thông. Với CSMA/CD mỗi một thành viên của mạng (gọi là một nút) đểu có quyền bình đẳng trong việc thâm nhập vào kênh truyền thông nếu có hai máy tính cùng một thành viên của mạng (gọi là một nút) đều có quyền bình đẳng trong việc thâm nhập vào kênh truyền thông nếu có hai máy tính cùng một lúc đều muốn thâm nhập vào mạng. Phương pháp thâm nhập kênh này rất phù hợp với mạng có qui mô nhỏ và trung bình (có khoảng hai ba chục nút), và được dùng bởi hai cấu trúc mạng thông dụng nhất: Ethernet và AppleTalk. Khi có nhiều trạm công tác và khối lượng thông tin lưu chuyển trong mạng lớn thì nhiều xung đột dữ liệu sẽ xảy ra, làm quá tải và có thể khoá cả hệ thống. Do đó, đối với những mạng lớn, người ta dùng các phương pháp thâm nhập kênh luân phiên, ví dụ phương pháp thâm nhập kênh luân phiên, ví dụ phương pháp kiểm tra vòng hoặc truyền mã thông báo. Xem Apple Talk, Ethernet, và local network area (LAN), node, polling, và token pasing.


Published:

PAGE TOP ↑